Top Main Section

Top Main Component

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΪΚΟ

Παρατηρητές Θαλάσσιων Θηλαστικών και Παρατηρητές Παθητικής Ακουστικής Παρακολούθησης

Η οπτική παρακολούθηση για τα θαλάσσια θηλαστικά έγινε με βάση το σκάφος από εκπαιδευμένους Παρατηρητές Θαλάσσιων Θηλαστικών (ΠΘΘ) καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών. Οι ΠΘΘ είχαν ως βασικό αντικείμενο την συνεχή παρακολούθηση και την πιθανή εμφάνιση και συμπεριφορά των θαλάσσιων θηλαστικών στην περιοχή ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια όλων των ωρών ηλιοφάνειας κατά την περίοδο λειτουργίας. Στην περίπτωση εντοπισμού θαλάσσιου θηλαστικού εντός της ορισθείσας Ζώνης Αποκλεισμού γύρω από το σεισμικό σκάφος (ακτίνα 750 m γύρω από τη γραμμή πλεύσης), το πλήρωμα του σκάφους ενημερώνονταν άμεσα από τους ΠΘΘ έτσι ώστε να μπορούν να ανασταλούν αμέσως οι εργασίες. Δύο εξειδικευμένοι ΠΘΘ και δύο έμπειροι επιστήμονες Παθητικής Ακουστικής Παρακολούθησης (ΠΑΠ) βρίσκονταν καθόλη την διάρκεια των ερευνών επάνω στο σκάφος εκτελώντας οπτική παρακολούθηση (κατά την διάρκεια της ημέρας) και παθητική παρακολούθηση (κατά τη διάρκεια της νύχτας ή περιόδων χαμηλής ορατότητας.

Η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή περιόδων χαμηλής ορατότητας αποτέλεσε μία από τις βασικές προκλήσεις του προτεινόμενου σχεδίου. Η χρήση συρόμενης παθητικής ακουστικής παρακολούθησης (ΠΑΠ) χρησιμοποιήθηκε σε όλη την διάρκεια της σεισμικής έρευνας. Η ΠΑΠ δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης και υπόδειξης της θέσης των ήχων που αναπαράγονται από τα θαλάσσια θηλαστικά σε σχέση με το συρόμενα καλώδιο έλξης των υδροφώνων. Η Ακουστική Παθητική Παρακολούθηση για τα θαλάσσια θηλαστικά πραγματοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πιθανότητα ανίχνευσης. Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση μαζί με την οπτική παρατήρηση των Θαλάσσιων Θηλαστικών καταγράφονταν ανάλογα.

Παρακολούθηση Τιμών Ακουστικής Στάθμης

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τιμών Ακουστικής Στάθμης στον Δ. Πατραϊκό Κόλπο είχε ως αντικειμενικό σκοπό την μέτρηση των ακουστικών επιπέδων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θαλάσσιας γεωφυσικής έρευνας. Ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες και ζώνες αποκλεισμού της κανονικής λειτουργίας του συσκευών ηχοβολισμού ορίστηκαν εντός της περιοχής διεξαγωγής των ερευνών.

Το προτεινόμενο αυτό πρόγραμμα παρακολούθησης έδωσε τη δυνατότητα:

  • να επιβεβαΙωθεί η πιθανή πραγματική παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών
  • να καθοριστούν τα βασικά επίπεδα θορύβου (θόρυβος βάσης) καθώς και η επαλήθευση της ζώνης αποκλεισμού

Ένα ερευνητικό σκάφος χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της ακουστικής έρευνας και δύο ξεχωριστά φορητά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση του θορύβου περιβάλλοντος θορύβου στους τέσσερεις προκαθορισμένους σταθμούς.

Μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος (πριν και μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών δραστηριοτήτων) στην εγγύτητα των τεσσάρων (4) προκαθορισμένων θέσεων

Αντικειμενικός σκοπός των μετρήσεων θορύβου περιβάλλοντος ήταν η μέτρηση των επιπέδων του ατμοσφαιρικού ήχου ως συνάρτηση των στοιχείων συχνότητας του ήχου, της ώρας και της θέσης, καθώς και ο πιθανός συσχετισμός των ακουστικών ανωμαλιών σε σχέση με τις ακουστικές πηγές στην περιοχή έρευνας:

α. Πριν την έναρξη

Σε γενικές γραμμές, όλοι οι μετρητικοί σταθμοί παρουσίασαν υψηλά επίπεδα θορύβου συγκεντρώνονται στο πάνω όριο του θορύβου βάσης όπως αυτός καταγράφεται σύμφωνα και με την διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό εν μέρει οφείλεται στη διαδικασία δειγματοληψίας , όπου σε γενικές γραμμές σημειώνονται τα κάτωθι:

  • Σε βάθος θάλασσας έως και είκοσι μέτρα παρουσιάζονται υψηλά επίπεδα θορύβου που οφείλονται στις βενθικές κοινωνίες και στον κυματισμό της θάλασσας
  • Παρατηρούνται υψηλά επίπεδα μηχανικού θορύβου που οφείλεται στην εντατικοποιημένη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής (υδατοκαλλιέργειες)

β. Μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών καταγραφών

Ένα βασικό συμπέρασμα των μετρήσεων ήταν ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων θορύβου πριν την έναρξη των σεισμικών διασκοπίσεων και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν προκύπτει περαιτέρω ακουστική όχληση από τις γεωφυσικές καταγραφές στις περιοχές παρακολούθησης. Οι όποιες μικρές διαφορές του περιβάλλοντος που μπορεί να εμφανιστούν - κυρίως σε επίπεδο συχνοτήτων - μπορεί να οφείλονται είτε στις διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας (περιοχές με διαφορετικό βάθος και εγγύτητα στις ακτές) είτε στο θόρυβο που οφείλεται στην θαλάσσια κυκλοφορία όπως και σε τυχαίους θορύβους (λόγω καιρικών συνθηκών κ.λπ.).

Ακουστικές Μετρήσεις κατά την διάρκεια των σεισμικών ερευνών και επαλήθευση ζώνης αποκλεισμού

Ο στόχος της ακουστικής έρευνας σε αυτό το στάδιο ήταν να αξιολογηθεί το επίπεδο ηχητικής πίεσης του θορύβου που προκαλείται από τις συσκευές ηχοβολισμού στους προκαθορισμένους σταθμούς μέτρησης. Τριάντα (30) συνολικά μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των γεωφυσικών ερευνών. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σχετικές με την απώλεια θορύβου γύρω από τη σεισμική πηγή για την επιβεβαίωση της Ζώνης Αποκλεισμού των 750 μ.. Καμία από τις μετρούμενες τιμές δεν ξεπέρασαν τα ανώτατα όρια που προσδιορίζονται τόσο ως προς την μόνιμη ακουστική απώλεια όσο και την προσωρινή ακουστική απώλεια των ακουστικών λειτουργιών των θαλάσσιων θηλαστικών (Southall et al ., 2007 ) σε οποιαδήποτε απόσταση.

Παρακολούθηση της Παράκτιας Ζώνης Ελέγχου για τυχόν εκβρασμούς Θαλάσσιων Θηλαστικών

Οπτική επιθεώρηση για την παρουσία τυχόν εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών διασκοπίσεων. Το ερευνητικό σκάφος που χρησιμοποιήθηκε στις ακουστικές μετρήσεις αναχώρησε από το λιμάνι του Αστακού με κατεύθυνση προς την περιοχή έρευνας. Μια ακτογραμμή των 35 ναυτικών μιλίων επιθεωρήθηκε σε είκοσι προκαθορισμένες περιοχές κοντά στις ακτές στις οποίες υπάρχει υψηλή πιθανότητα παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών σε συνάρτηση με την παράκτια μορφολογία και την διέυθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων. Η οπτική επιθεώρηση του περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης απέδειξε δεν υπήρξε κάποιος εκβρασμός θαλάσσιου θηλαστικού.